Algemene voorwaarden


Artikel 1
Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurders van gemeubelde woningen en de huurders.

Artikel 2
De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door betaling van een voorschot dat 25 % van de totale huurprijs. Het saldo van de huurprijs en de aanvullende kosten moeten betaald worden 15 dagen voor de aanvangsdatum van de huur.

Artikel 3
Op de voorziene betalingsdatum moet tevens een waarborgsom betaald worden. De waarborg wordt terugbetaald binnen de twee maanden na het vertrek van de huurder, indien hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4
Als de huurder niet op tijd het saldo betaalt, zal de verhuurder het recht hebben de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt, zal de eerste huurder het verschil in opbrengst op de herverhuring aan de verhuurder moeten betalen. Kan de woning niet meer opnieuw verhuurd worden , dan blijft de huurder het volledige saldo aan de verhuurder verschuldigd.

De huurder is geen huur verschuldigd wanneer het gehuurde goed niet kan betrokken worden wegens overlijden (tot 8 dagen voor de aanvang van de huurperiode). Het bewijs van overlijden moet gestaafd worden door een overlijdensakte.

Artikel 5
In geval van dubbele verhuring te wijten aan de verhuurder, betaalt deze de gestorte sommen terug, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 74,37 €.

Artikel 6
De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader. Dit betekent o.m. dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden, dat het huishoudelijk reglement moet worden gerespecteerd, dat de huurder bij vertrek de woning moet schoonmaken (bij ingebreke blijven zullen de kosten voor schoonmaken van de borgsom afgehouden worden). Het aantal personen dat de woning mag betrekken wordt bepaald, hetzij door het aantal bedden, hetzij door formele aanduiding en is beperkt tot maximaal 8 personen.

Artikel 7
De verhuurder moet het huurrisico verzekeren tegen brand, waterschade en glasbraak.

Artikel 8
In de woning bestaat een inventaris. De huurder is gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen schriftelijk bekend te maken binnen de 24 uur. Hetzelfde geldt voor de netheid van de woning. In geval van tekortkomingen, zal de vorige huurder hierop worden aangesproken en dient deze de ontbrekende stukken te vergoeden, respectievelijk een schoonmaakvergoeding te betalen.

Artikel 9
De verhuringsperiode loopt van 16 uur de eerste dag, tot 14 uur de laatste dag. Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels, kan enkel geschieden bij de conciërge van het gebouw.